דף הבית>>תחומי עיסוק>>פוליסת ביטוח תאונות אישיות סטנדרטית - סטודנטים
פוליסה לביטוח תאונות אישיות- סטודנטים

להלן דוגמא לנוסח פוליסת ביטוח תאונות אישיות סטודנטים סטנדרטית

מקרה הביטוח
היזק גופני בלתי צפוי כתוצאה מתאונה שנגרמה בתקופת הביטוח במישרין ע״י גורם חיצוני אשר בלי תלות בגורם אחר היוותה את הסיבה הבלעדית למותו של הסטודנט נכותו או אי כושרו לעבודה / לימודים בתנאי שהמוות או הנכות אירעו תוך 2ו חודשים מיום קרות מקרה הביטוח.

גבולות גיאוגרפיים
פוליסה זו תקפה בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים ובעת שהייה בחו״ל. 

תגמולי הביטוח:
סכומי הפיצויים לסטודנט בהם ישא המבטח למקרה ביטוח אחד הם כלהלן:
א. מוות כתוצאה ממקרה ביטוח שאירע תוך 12 חודשים מתאריך קרות הביטוח ובהתאם למפורט בדף הרשימה המצ״ב.
ב. (1) נכות מלאה וקבועה כתוצאה ממקרה ביטוח שתיגרם תוך 12 חודשים מתאריך קרות מקרה הביטוח ובהתאם למפורט בדף הרשימה המצ״ב.
(2) נכות חלקית וקבועה, כתוצאה ממקרה ביטוח שתיגרם תוך 12 חודשים מתאריך קרות מקרה הביטוח יחושבו תגמולי הביטוח מתוך הנקוב בסעיף ב.1. לעיל כלהלן:
היה ואירוע הביטוח מהווה גם פגיעה בעבודה במובן חוק הביטוח הלאומי, והנפגע זכאי להיבדק על ידי ועדה רפואית כנפגע בעבודה - תחייבו את הצדדים קביעת הנכות הרפואית הקבועה של הועדה רפואית של המוסד לביטוח. פרט לנכות עפ״י תקנה 5ו לתקנות הביטוח הלאומי, שלא תובא בחשבון ולא תחשב לצורכי הנכות.
היה ולא ניתן לקבל קביעה של הביטוח הלאומי, יחושבו הפיצויים בהתאם לקביעת מומחה החברה, ובלבד שיהיה בתקן של סגן מנהל מחלקה בבית חולים ציבורי לפחות או ע״י מומחה אחר המוסכם על הצדדים.
(3) אי כשר עבודה מתאונה: במקרה של אי כושרו הזמני של הסטודנט (בשיעור של לפחות 25% מכושרו הרגיל) לעבוד בעבודתו, לעסוק במקצועו או במשלח ידו באורח חלקי או מלא לפי העניין, יינתן תשלום שבועי בהתאם למפורט בדף הרשימה המצ״ב למשך עד 52 שבועות ובניכוי ההשתתפות העצמית הנקובה ב״ימים״ והמפורטת בדף הרשימה המצ״ב.
ד. החזר הוצאות רפואיות והוצאות נלוות שהוצאו בפועל עקב מקרה הביטוח כמפורט בדף הרשימה המצ״ב. כתוצאה מתאונה למקרה ולתקופה לכל סטודנט/תלמיד.
ה. החזר הוצאות שיניים כמפורט בדף הרשימה המצ״ב כתוצאה מתאונה למקרה ולתקופה לסטודנט/תלמיד. 
ו. החזר הוצאות חילוץ כמפורט בדף הרשימה המצ״ב כתוצאה מתאונה למקרה ולתקופה לסטודנט/תלמיד.
ז. הרחבות:
א. פיצוי על פי פוליסה זו אינו בא להחסיר מכל סכום פיצוי המגיע לסטודנט מגורם אחר (כולל תאונת דרכים עליה חל חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל׳ה 1975).
ב. הפוליסה מורחבת לכסות פעילות ספורטיבית במסגרת האוניברסיטה ו\או האגודה ן\או המכללה ו\או כל מוסד אחר למעט ״חריג א׳-4 בפרק ב׳ חריגים״.
ג. הכיסוי יהיה בתוקף 24 שעות ביממה.
ד. למטרת פוליסה זו תאונה תוגדר גם מקרה בו הסטודנט נפגע מחומרים רעילים ושאירעה במסגרת לימודיו.

ג. תביעות
יש להודיע למבטח בהקדם האפשרי ובתוך פרק זמן סביר על קרות מקרה הביטוח ולציין באישורה של מזכירות האוניברסיטה ו\או המוסד ו\או אגודת הסטודנטים את שמו וכתובתו של הסטודנט. כל המידע והמסמכים הדרושים למבטח לבירור חבותו, יומצאו לו ע״י הסטודנט ו/או המבוטח או מטעמו. אם המידע והמסמכים אינם ברשותו, עליו לעזור למבטח להשיגם. במקרה של פגיעה כלשהי, ייבדק הסטודנט תוך זמן סביר ע״י רופא מוסמך ויעמיד עצמו, לפי דרישת המבטח, על חשבון המבטח, לבדיקה של רופא מטעמו בגין כל פגיעה גופנית שאירעה לו.
ד. תשלום תגמולי הביטוח:
1. תגמולי הביטוח עקב מקרה מוות או נכות צמיתה, ישולמו בתשלום חד פעמי תוך 30 יום מהיום שבו נמסרו למבטח תעודות רפואיות סופיות.

ו. התיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח.

פרק ב, - חריגים
א. פוליסה זו אינה מכסה מקרה ביטוח שנגרם לסטודנט כתוצאה או תוך כדי:
1. איבוד לדעת או ניסיון לכך, טרוף הדעת, פגיעה עצמית מכוונת, שימוש באלכוהול, שימוש בסמים, שימוש בתרופות שלא נרשמו ע׳׳י רופא מוסמך, במקרים בהם חייבות תרופות אלה במרשם רופא, מחלת מין, שבר, (הרניה), הריון או לידה, ואירוע פלילי כלשהו.
2. השתתפות בפעילות צבאית, או בתרגילים, או באימונים צבאיים או טרום צבאיים מכל סוג שהוא.
3. המצאות הסטודנט לצורך טיסה בכלי טיס שאינו רב מנועי או בכלי טיס שאינו מורשה כחוק, או כטייס או כאיש צוות בכלי טייס כלשהו.
4. פעילותו או תוצאה מפעילותו בציד, רכיבה על סוסים, טיפוס הרים בעזרת מדריכים או לא בעזרת מדריכים ו/או טיפוס בחבלים, גלישה מצוקים, סקי מים, ספורט חורף הכולל גלישה או החלקה על שלג או קרח, צניחה, גלישה או דאייה באוויר, אגרוף או קרב מגע מסוג אחר כלשהו, צלילה תוך שימוש במכלי אויר והשתתפות במרוצי תחרות למינהם, טביעה בשעת שחיה או רחצה במקום בלתי מורשה או בניגוד להוראות הרשום.
5. ליקוי גופני כלשהו שהיה לסטודנט קודם לתאונה. כל ליקוי גופני כזה יילקח בחשבון בעת קרות מקרה הביטוח. 
6. חומר גרעיני מלחמתי, קרינה מיננת, זיהום רדיואקטיבי או קרינה רדיואקטיבית מכל סוג שהוא.
7. תאונה כלשהי אם אירעה בתקופה שבגינה זכאי הסטודנט לתגמולי ביטוח על פי פוליסה זו, אם נגרמה כתוצאה מאי הכושר שבגינו זכאי הסטודנט לתגמולי ביטוח כאמור.
8. פרעות ושביתות בהן השתתף הסטודנט באופן פעיל.
9. נזק מרכב דו גלגלי מנועי מכל סוג שהוא בהיות המבוטח נוהג, רוכב, נוסע או הולך רגלי.
10. נהיגה ברכב מנועי וכן בהיות הסטודנט/ית נפגעים באקראי בתאונת דרכים.
11. מחלה כלשהי שחלה בה הסטודנט, לא תחשב לצורך האמור בפוליסה זו כתאונה. כולל מחלת הכשל החיסוני הנרכש(AIDS).
12. מלחמה, פלישה, פעולות אויב זר, מעשה איבה, פעולה מלחמתית(בין אם הוכרזה מלחמה ובין אם לאו) מלחמה אזרחית, התקוממות, מהפיכה, מרד, מרי, שלטון צבאי שתפסוהו שלא כדין, מעשה חבלה וטרור. בטול זה אינו מכסה את הסטודנט בהיותו משרת בתפקיד כל שהוא בצבא או נוטל חלק פעיל בכל אירוע כאמור, שבגינו יגרם למותו או נכותו או אי כושרו לעבודה.
13. ביטוח לא מכסה מלחמה פאסיבית.
14. ביטוח זה אינו מכסה אובדן או נזק שנגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מפעולות טרור המבוצעות על ידי יחיד או קבוצת אנשים הפועלים מטעם ארגון כלשהו או בקשר עמו. לצורך חריג ״טרוריזם״ משמעו: השימוש באלימות למטרות פוליטיות לרבות השימוש באלימות שמטרתה היא הפחדת הציבור או חלק ממנו. בכל משפט תובענה או הליכים אחרים, בהם תטען החברה כי אובדן או נזק כלשהם אינם מכוסים ע׳׳י ביטוח זה עפ״י הוראות חריג זה, תהייה על המבוטח חובת הוכחה כי אובדן או נזק כאלה מכוסים.
15. כל נזק או מצב רפואי קודם אשר נגרם טרם כניסת הביטוח לתוקף.

סכומי פיצויים-
במקרה מוות מתאונה- 125,000 ₪  .

במקרה של נכות מלאה צמיתה מתאונה בסכום של 275,000 ₪. במקרה של נכות חלקית מסכום הביטוח בשיעור אחוז הנכות שיקבע למבוטח. 

במקרה של אי כושר מלא וזמני לעבודה כתוצאה מתאונה- לשבוע: 650 ₪ .  
תקופת הפיצוי המרבית בגין אי-כושר תהא 52 שבועות מיום התאונה.  

טיפול רפואי- הוצאות רפואיות והוצאות נלוות עקב מקרה הבטוח עד לסך 7,500 ₪ לאירוע

החזר הוצאות טיפול שיניים עקב מקרה הביטוח עד לסך 7,500 ₪ לאירוע. 

הוצאות חילוץ- החזר הוצאות חילוץ עקב מקרה הביטוח עד לסך 30,000 ₪ לאירוע. 


תנאים נוספים- 
הפוליסה מכסה אך ורק סטודנטים אשר שילמו דמי רווחה למוסד בו הם לומדים. 

הכיסוי יהיה בתוקף 24 שעות ביממה.

מכת שמש או מכת חום יחשבו כאירוע תאונתי.

לדף הקודם